مادر داشتن برای ما عادت است
مادر هست و همیشه هم هست،جلوی چشمان ما هست ونیست
وآنقدر همیشگی که او را احساس نمیکنیم مثل نفس کشیدن،مثل
پلک زدن،مثل جریان خون توی رگ
ومادر جاری است و حسی که میپراکند و آسایشی که منتشر میکند
و حضورش آنقدر بزرگ است و نزدیک که او را نمیبینیم
Photo
Shared publiclyView activity