خودِ حاج آقای لری پیج ممکنه بیخیال گوگل پلاس بشه ولی به یقین استاد +Eric Calabros اینجا ایستاده ست با نظریاتِ مشعشعِ من بهتر از شما میفهممش تا روشنگری باشه بر قلب های پر از جهالتِ ما معمولیا. :دی
Shared publiclyView activity