مدیر کل اجتماعی استانداری تهران هستن:

باید با قانع سازی،سکس ورکرها و معتادان کارتن‌خواب‌ عقیم شوند!

https://goo.gl/UMMSqw 
Shared publiclyView activity