پدری دست بر شانه دخترش گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟
دخترجواب داد:من میزنم
پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید
با ناراحتی از کناردختر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود. ... ...
دخترم من میزنم یا تو؟
... این باردختر جواب داد شما میزنی؟
پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟
دختر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی
Photo
Shared publiclyView activity