پایش را بلند میکند
محکم بر زمین می کوبد
فریاد می زند
راست

شاید که تشویقی 
دلیلی باشد 
برای دیدن معشوق
در یک بعد از ظهر گرم تابستانی

بزرگترین آرزوی ِ این سرباز!
Shared publiclyView activity