Profile

Cover photo
Verified local business
A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o.
Legal Services
Today 8AM–6PM
21 followers|156,490 views
AboutPostsPhotosYouTube
Contact Information
Map of the business location
Račianské mýto 10990/1A 831 02 Bratislava Slovakia
Račianské mýto 10990/1ASKBratislava831 02
+421 915 046 749akmv.sk
Legal Services, Barrister
Legal Services
Barrister
Business Related
Business Service
Justice
Legal Expert
Personal Services
Today 8AM–6PM
Sunday 8AM–6PMMonday 8AM–6PMTuesday 8AM–6PMWednesday 8AM–6PMThursday 8AM–6PMFriday 8AM–6PMSaturday 8AM–6PM
Google+ URL

Street View

Panorama
Write a review
Review Summary
4.9
57 reviews
5 star
54 reviews
4 star
1 review
3 star
2 reviews
2 star
No reviews
1 star
No reviews
Photos
Scrapbook photo 2
Scrapbook photo 3
Scrapbook photo 4
Scrapbook photo 5
Scrapbook photo 6
Upload public photo
Your Activity
All reviews
soňa g.'s profile photo
soňa g.
2 years ago
Na stránku tejto advokátskej kanc. som natrafila náhodou. Moja otázka nebola ktovieako významná, ale príjemne ma prekvapila pohotovosť odpovede a som presvedčená, že ak by som sa zaujímala aj o podstatnejší problém odpoveď by som dostala. V každom prípade, ak tieto služby v budúcnosti ešte využijem, o skúsenosť sa podelím :)

Stream

 
Aké má povinnosti advokát podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa dočítate u nás.
 ·  Translate
Na účely Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej...
1
Add a comment...
 
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov.Čítajte viac.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
V našom článku sa dozviete ako postupovať ak máte záujem o registráciu ochrannej známky.
 ·  Translate
Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. V...
1
Add a comment...
 
Aké sú druhy živností - ich klasifikácia a podmienky pre ich prevádzkovanie.
 ·  Translate
Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“), ktorý zakotvuje aj klasifikáciu...
1
Add a comment...
 
Kedy a v akej výške vzniká zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné? Dozviete sa u nás.
 ·  Translate
Odstupné môžeme považovať za určitú formu satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného zavinenia. Ustanovenie § 76 zákona č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „Zákonník práce“)...
1
Add a comment...
 
Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom - dôkazné bremeno má zamestnávateľ. Viac v našom článku.
 ·  Translate
Porušenie pracovnej disciplíny je zavineným konaním zamestnanca (aj z nedbanlivosti), pričom preukázanie zavinenia je dôkazným bremenom zamestnávateľa. (Tkáč, V., Matejka, O.,...
1
Add a comment...
 
Zbavenie svojprávnosti je hovorové označenie pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.Pozrite si zmeny v článku
 ·  Translate
Spôsobilosťou na právne úkony sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov rozumie „spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi...
1
Add a comment...
 
Vytvorili sme novu kategoriu clankov, ktore sa budu venovat sudnym rozhodnutiam, s ktorymi sme prisli do kontaktu.
 ·  Translate
Podľa rozsudku NS SR sp. zn. 1M Obdo V 2/2007 435 „Na rozdiel od právnej úpravy dôsledkov odstúpenia od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, kde účinným odstúpením sa zrušuje...
1
Add a comment...
 
Pozor: Úprava podmienok upomínacieho konania, v ktorom sa budú rozhodovať výhradne spory o peňažných nárokoch.
 ·  Translate
Dňa 23.11.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Účinnosť zákon...
1
Add a comment...
 
Potrebujete zmeniť priezvisko v katastri nehnuteľností? U nás sa dočítate ako na to.
 ·  Translate
V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sú vlastníci a iné...
1
Add a comment...
 
Je akceptovateľné do predžalobnej výzvy zakomponovať aj upozornenie na možný trestnoprávny postih protistrany?
 ·  Translate
V praxi často dochádza k situáciám, kedy je pred podaním žaloby na súd vhodné pokúsiť sa o vyriešenie sporu mimosúdnom cestou, napr. zaslaním predžalobnej výzvy protistrane. V...
1
Add a comment...
 
Nájomná zmluva je v súčasnosti najčastejším právnym dôvodom na prenechanie užívania cudzej veci. Čítajte viac.

http://www.akmv.sk/2016/11/08/zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-a-jej-specifika/
 ·  Translate
1
Add a comment...