Ahmad Moein:
مردم شما را همان طور که خودتان را ارزیابی می کنید، می پذیرند.
اگر تصور کنید که هیچ گونه مهارت اجتماعی ندارید ، سایر مردم هم شما را همین گونه خواهند دید.
اگر تصور کنید چیزی برای گفتن ندارید ، به طور قطع چیزی برای گفتن نخواهید داشت و مردم هم کم کم شما را به صورت انسانی خواهند دید که هیچ چیز برای گفتن ندارد.
اگر فکر می کنید آدم بی اهمیتی هستید، در عمل دیگران را وادار می کنید شما را آدم بی اهمیتی بدانند.
از طرف دیگر ، چنانچه خود را انسانی مهربان، هوشمند و دوست داشتنی بدانید، مردم هم شما را به همین صورت مشاهده خواهند کرد.
۲) مردم وضعیت احساسی و عاطفی شما را دریافت می کنند و آن را به خود شما بازمی گردانند.
اگر شما مشتاق و علاقه مند باشید، آن ها هم به صحبت های شما مشتاق و علاقه مند خواهند بود.
اگر شما خسته و ناراحت باشید ، آن ها هم خسته و ناراحت خواهند بود.
۳) مردم اغلب به همان طریقی که تصور می کنید با شما رفتار خواهند کرد .
اگر تصور کنید کسی سرد و متکبر است ، به احتمال زیاد آن شخص با شما رفتار سرد و متکبرانه ای خواهد داشت.
اگر تصور می کنید مردم تحقر آمیز به شما نگاه می کنند ، در نهایت اینطور نگاه خواهند کرد.
ولی اگر تصور کنید که آن ها جالب ، صمیمی ، خونگرم و دلچسب هستند ، شما را نا امید نخواهند کرد.


یک روش افزایش اعتماد به نفس برای صحبت خوب این است که چنان عمل کنید که گویی شجاع و بی پروا هستید.
چنان‌ عمل‌ کنید که گویی دیگران از دیدن شما خوشحال هستند.
شما باید معتقد باشید که شخصی دیگر از اینکه چند دقیقه با شما باشد، احساس لذت وشادی می کند.
ممکن است انجام این کار در ابتدا ساختگی به نظر برسد، ولی هرچه بیشتر آن را تکرار کنید، رفتارهای جدید راحت تربه عنوان واقعیت احساس خواهند شد.
چنانچه سعی کنید احساس خوبی در افراد به وجود آورید، محبوب تر و خوشحال تر خواهید شد.
چگونه فردی با شخصیت باشیم ؟ زبان بدن خود را کنترل کنید.
از لحظه ای که وارد مکانی می شوید ، بدن شما در حال گفتن همه مسایل مربوط به شما به حاضران است.
وقتی با آرامش و اطمینان و وقار وارد می شوید، به دیگران اعلام می دارید که برای خودتان و آن ها انسان مهمی و ارزشمندی هستید.
به طور کلی سر خود را صاف نگه دارید.
این وضعیت نشان دهنده اطمینان خاطر ، صمیمیت و توانایی شماست.
سر خمیده و چشمان به زمین دوخته شده شما را به صورت انسانی ضعیف و آسیب پذیر نشان می دهد.

https://ahmadmoein.com/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85/
Photo
Shared publiclyView activity