"เมตตามีคุณกว้างขวางนัก หาขอบเขตมิได้
ทุกคนมีสิทธิจะแผ่เมตตาให้ทุกคนทุกชีวิตได้
และทุกคนมีสิทธิรับเมตตาจากทุกคนได้
เมตตาที่แท้จริง ไม่มีขอบเขต คือไม่เลือกผู้รับ
ไม่เลือกของเราของเขา ไม่เลือกชาติ ศาสนา และไม่เลือกมิตรศัตรู"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Photo
Shared publiclyView activity