ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് 'മഞ്ഞ്' ആയിരുന്നു.. ഭാവിയിൽ മഞ്ഞും അത് ആസ്വദിച്ച സമൂഹവും എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉടനെ എനിക്ക് വെളിവായി.
Shared publiclyView activity