هزینه اقتصادی تروریسم و افراطی گرایی
شاید از خودمان بپرسیم که این تحولات چه ربطی به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد. جدا از معضلاتی مانند فرار سرمایه و فرار مغزها و عدم امنیت و ثباتی که همه از آن آگاهند جالب است بدانیم که رویکرد بانک جهانی نسبت به این بحران ها و خشونت های منطقه نیز تغییر کرده است. http://www.taajeraan.com/index.php/eghtesad-list/1969-2016-04-13-19-16-58
Photo
Shared publiclyView activity