در همین قدم اول فعالان اقتصادی باید از احزاب و کاندیدهای نمایندگی مجلس برنامه های دقیق اقتصادی آنها را مطالبه کنند. اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون هم باید به یک دیدگاه مشترک در خصوص مطالبات خود برسند و صبر نکنند تا نماینده ای به مجلس راه پیدا کند و بعد بخواهند مشکلات جامعه فعالان اقتصادی را برای او بازگو کنند. باید با برنامه پیش رفت تا بتوانیم از فرصت های پساتحریم نهایت استفاده را ببریم.
Shared publiclyView activity