اینکه دل‌تنگ ِ توام اقرار می‌خواهد مگر؟
Shared publiclyView activity