کاش ما هم با آدمهایی که در حقشون بدرفتاری کردیم بتونیم اینطور برخورد کنیم

#بچه #پاکی #عذرخواهی #اشتباه
Photo
Shared publiclyView activity