من به همینطور بودنت قانعم
        نمی‌توانم برای بیشتر داشتنت خطر هرگز نداشتنت را تحمل کنم . . . !
Shared publiclyView activity