تحریم‌ها باید رفع می‌شد٬ اما آبروی اتمی در داخل چه؟ فردی باید پیدا می‌شد که کاسه و کوزه‌ها سر او بشکند. چه شخصی بهتر از #جلیلی ؟ از الان مذاکره کننده‌ی بعدی هم #ولایتی  انتخاب شده.
برادران ارزشی توجه داشته باشند یک بار دیگر از خودی رکب نخورند. به کدهایی که در مناظره‌ها داده می‌شود بیشتر دقت کنند. و من الله توفیق.
Shared publiclyView activity